Quét mã để tải

Địa điểm:
Trang chủ > TIN TỨC > Sự Kiện > Nội dung chính
Vượt Thiên Cơ - Vơ Ngọc 7
2021-11-04 17:29:47
I. Thời gian diễn ra sự kiện
Từ 00:00 ngày 5/11 đến 10:00 ngày 18/11
 
II. Nội dung sự kiện
Trong thời gian diễn ra sự kiện, Quân Chủ đạt mốc Lầu Thiên Cơ theo chỉ định thì sẽ nhận được phần thưởng
 
Server 1-9 : Toàn bộ Quân Chủ vượt qua mốc Lầu Thiên  Cơ Vân Trung 40, 55, 70 và 75 sẽ nhận được thưởng
Server 10 - 13: Toàn bộ Quân Chủ vượt qua mốc Lầu Thiên  Cơ Vân Trung 25, 35, 45 và 65 sẽ nhận được thưởng
Server 14 - 17: Toàn bộ Quân Chủ vượt qua mốc Lầu Thiên  Cơ Vân Trung 1, 15, 36 và 40 sẽ nhận được thưởng
Server 18-19: Toàn bộ Quân Chủ vượt mốc Lầu Thiên Cơ 90, 95, Vân Trung 1 và Vân trung 5 sẽ nhận được thưởng
Server 20: Toàn bộ Quân Chủ vượt mốc Lầu Thiên Cơ 85, 90, Vân Trung 1 và Vân trung 5 sẽ nhận được thưởng
Server 21: Toàn bộ Quân Chủ vượt mốc Lầu Thiên Cơ 70, 80, 85 và 95 sẽ nhận được thưởng
 
Ví dụ: Quân Chủ ở server 17 - 18 đang ở mốc lầu Thiên Cơ Vân Trung 1, quân chủ sẽ nhận được quà của mốc lầu thiên cơ vân trung 1.
Sau đó quân chủ leo lên mốc lầu thiên cơ vân trung 10, quân chủ sẽ nhận thêm quà của mốc lầu đó
 
III.Phần thưởng
Server 1-9
Vượt lầu thiên cơ vân trung 40 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 55 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 70 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 +  Ngọc Thể Lực Lv6*1+Trung Sơn Kỳ Thạch *15
Vượt lầu thiên cơ vân trung 75 nhận : 1000 phiếu điểm +Bùa cường hóa siêu cấp*15 +Ngọc Nhanh Nhẹn Lv7*1 +Trung Sơn Kỳ Thạch*30
 
Server 10-13
Vượt lầu thiên cơ vân trung 25 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 35 nhận :500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 45 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *10 + Ngọc Thể Lực Lv6*1 + Trung Sơn Kỳ Thạch *15
Vượt lầu thiên cơ vân trung 65 nhận: 1000 phiếu điểm +Bùa cường hóa siêu cấp*15 +Ngọc Nhanh Nhẹn Lv7*1 +Trung Sơn Kỳ Thạch*30
 
Server 14-17
Vượt lầu thiên cơ vân trung 1 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 15 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 35 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *10 + Ngọc Thể Lực Lv6*1 + Trung Sơn Kỳ Thạch *15
Vượt lầu thiên cơ vân trung 40 nhận: 1000 phiếu điểm +Bùa cường hóa siêu cấp*15 +Ngọc Nhanh Nhẹn Lv7*1 +Trung Sơn Kỳ Thạch*30
 
Server 18-19
 
Vượt lầu thiên cơ tầng 90 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ tầng 95 nhận :  500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 1 nhận : 500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *10 +  Ngọc Thể Lực Lv6*1 + Trung Sơn Kỳ Thạch *15
Vượt lầu thiên cơ vân trung 5 nhận : 1000 phiếu điểm +Bùa cường hóa siêu cấp*15 +Ngọc Nhanh Nhẹn Lv7*1 +Trung Sơn Kỳ Thạch*30
 
Server 20
Vượt lầu thiên cơ tầng 85 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ tầng 90 nhận :  500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ vân trung 1 nhận : 1000 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *10 +  Ngọc Thể Lực Lv6 + Trung Sơn Kỳ Thạch *15
Vượt lầu thiên cơ vân trung 5 nhận : 1000 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *15 + Ngọc Nhanh Nhẹn Lv7*1+ Trung Sơn Kỳ Thạch*30
 
Server 21
Vượt lầu thiên cơ tầng 70 nhận : 200 phiếu điểm + Sách Exp Siêu Cấp *10 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ tầng 80 nhận :  500 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *5 + Mồi Câu Cao Cấp *10
Vượt lầu thiên cơ tầng 85 nhận : 1000 phiếu điểm + Bùa cường hóa siêu cấp *10 +  Ngọc Thể Lực Lv6 + Trung Sơn Kỳ Thạch *15
Vượt lầu thiên cơ tầng 95 nhận: 2000 phiếu điểm +Bùa cường hóa siêu cấp *35 +Ngọc Nhanh Nhẹn Lv7*1 +Trung Sơn Kỳ Thạch*30